Add/note me prices. Thank you.

Username: Ichigo866